כותרת התנאים

הגדרות:

החברה: חוריה חאפי ת.ז.309750198

הלקוח: כל לקוח קצה שרכש או קיבל מנוי ואשר עושה או יכול לעשות שימוש בשירות.

השירות: המרת הודעות טקסט להודעות קוליות, המרת הודעות קוליות להודעות טקסט, הצגת מספר מתקשר כאשר מקור השיחה מוגדר כחסום והכל בכפוף להוראות כל דין וכן בהתאם למגבלות הטכניות של השירות וכן כפי שהם עשויים להיות מעת לעת.

הכרטיס: כרטיס טעינה עם קוד ייחודי באמצעותו ניתן לרכוש מנוי לשירות במצב לא מקוון.

מנוי מקוון: מנוי שנרכש באינטרנט דרך מפיץ מורשה מטעם החברה. 

 

תנאי השימוש ומטרה השימוש

באישור תנאי השימוש בשירות, מאשר הלקוח כי תוכן התקנון מסכם את היחסים המשפטיים והחוזיים בינו לבין החברה וכי לחברה אין כל אחריות על השירות, אלא כפי שהיא מתחייבת במפורש. על פי תנאים והגבלות אלה.

באישור תקנון זה מקבל הלקוח את כל תנאי השימוש של החברה בשירות, בין אם נרכש באמצעות כרטיס ובין אם נרכש כמנוי מקוון, ובמקרה שיבקש שלא לקבלם ולאשרם, מנוע ממנו לבצע כל שימוש בשירות ו/או בחלק ממנו, ולחברה לא תהיה כל אחריות כלפיו וללא זכות תמורה.

 

מַטָרָה השירות

הלקוח מאשר כי הוא יודע שמטרת השירות וכל חלק ממנו היא נוחות, הנגשת השימוש בטקסט לקהלים מסוימים והנאה. הלקוח מאשר כי ידוע לו כי השימוש בשירות ו/או בחלקו בזמן נהיגה ברכב אסור בהחלט והלקוח מצהיר ומתחייב כי יפעל על פי הוראות כל דין בעת השימוש בשירות..

הלקוח מאשר כי ידוע לו שהשירות, כמו כל שירות אחר, עלול להיות חשוף לכשלים שונים, לרבות כאלו שיזמו צדדים שלישיים ובין תקלות טכניות, ובמקרה של תקלות כאלה ו/או אחרות, החברה תפעל. , כמיטב יכולתה, להחזיר את אספקת השירות ו/או להמשכיותו והכל נתון למגבלות.

 

קוֹנֶה רוחני

הלקוח מאשר כי ידוע לו על מלוא זכויות הקניין הרוחני בשירות, לרבות בסיסן ואופן מתן השירות, עיצוב, תוכן, זיהוי, אופן השימוש, ממשק, קוד מחשב, קבצים, טקסט. ותמונות, וכן כל דבר או פרט אחר הנובע ו/או הקשור ו/או משתמע לשירות הינו קניין רוחני של החברה ואין ללקוח זכות ו/או רשות לעשות בו כל שימוש, למעט שימוש שנדרש ונובע משימוש מקובל וסביר בשירות והנובע ישירות ממנו.

הלקוח מתחייב כי לא יפיץ, ישכפל, יעתיק בכל צורה, לא בעצמו ולא באמצעות מי מטעמו, את השירות ו/או כל חלק ממנו או מרכיביו כמפורט לעיל..

 

פְּרָטִיוּת מִשׁתַמֵשׁ וגם חיסיון   

החברה לא תעשה שימוש במידע ו/או בנתונים האישיים של הלקוח, למעט אלו הדרושים לתפעול שוטף של השירות הניתן על כל חלקיו. באישור תקנון זה נותן הלקוח הרשאה מפורשת לשימוש בנתונים האמורים, ובמקרה שהלקוח יבקש שלא לאפשר את השימוש בנתונים אלו על ידי החברה, אזי אסור לו לאשר תקנון זה, לא להשלים את הליך הרישום עבור את השירות, ולא לקבל אותו. אין באמור לעיל כדי לגרוע ממדיניות הביטולים של החברה המהווה חלק בלתי נפרד מתקנון זה והכל כמפורט להלן.

הלקוח מאשר כי ידוע לו שלא ניתן לספק לו את השירות מבלי שהחברה תעשה שימוש במידע ו/או בנתונים האישיים שלו, לרבות רשימת אנשי קשר וכן מידע אחר השייך לו, וכי הסכמתו לשימוש. מכל אלה מהווה תנאי יסודי להתקשרותו עם החברה ולהיותו לקוח של החברה וקבלת השירות כולו או חלקו. הלקוח מאשר כי ידוע לו כי כל מידע ו/או נתונים שיימצאו במכשיר האלקטרוני באמצעותו הוא משתמש בשירות (בין אם מכשיר אלקטרוני השייך לו או השייך לכל צד שלישי אחר) עלול להיחשף בפני משתמשים ו/או מנויים ו/או לקוחות אחרים של השירות והחברה וכי לפיכך הוא מתחייב באישור תקנון זה שלא להחזיק במידע ו/או נתונים העלולים לפגוע בצד שלישי והאחריות לכל מידע כאמור תחול על הלקוח בלבד..

 

אַחֲרָיוּת להשתמש שֵׁרוּת

כאמור, מטרת השירות היא נוחות, הנגשת שירות טקסט לקהלים מסוימים והנאה.

השימוש בשירות תוך כדי נהיגה ברכב מנועי ו/או אחר ו/או ביצוע כל פעולה שבמהלכה אסור להשתמש במכשיר סלולרי אסור בתכלית האיסור והשימוש בשירות יתבצע בכפוף להוראות כל דין. . מתן השירות ו/או העמדתו לרשות הלקוח אינם מהווים הצעה לשימוש ו/או מצג, לרבות מצג שווא כי השימוש בשירות יכול ויתבצע תוך כדי נהיגה ופעולות אחרות כאמור..

השימוש בשירות הינו באחריות הלקוח בלבד, והחברה אינה אחראית לכל תוצאה ו/או תוצאה של השימוש בו. החברה לא תהיה אחראית לגילוי או חשיפה של מידע/נתונים ו/או קבלת מידע כלשהו שייגרם משימוש בשירות בין במישרין ובין בעקיפין, בין על ידי הלקוח ובין על ידי כל צד שלישי אחר..

הלקוח מאשר כי ידוע לו כי תנאי קליטה במכשיר הסלולרי, תקלות במכשיר הנייד, רעשי רקע, תקלות שידור, תקלות קליטה וכן כל תקלה אחרת עלולים להשפיע על אופן פעולת השירות ועל כל אחת ואחת מהן. עלול לשבש ו/או לעוות ו/או לשנות את תוכן ההודעה אשר יתקבל על ידי הצד השני ולחברה לא תהיה כל אחריות בקשר לכך..

  הלקוח מאשר כי ידוע לו כי מילים בעלות משמעות דו לשונית ו/או מילים לועזיות ו/או אחרות עלולות שלא לעבור את הליך ההמרה במדויק וללקוח לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה מהחברה עקב כך. של שינויים או עיוותים אלה. על מנת לקבל את התוכן המדויק של ההודעה, מומלץ להיכנס לקישור המתקבל.

הלקוח מאשר כי ידוע לו כי אין להסתמך ולקבל החלטות על סמך הודעות ו/או הודעות קוליות או כתובות וכי תוכנן של אלו עשוי, כאמור לעיל, להשתנות וכי היעד לא יגיע בדיוק כפי שהתבקש או המתוכנן..

הלקוח מאשר כי ידוע לו כי לעיתים השירות או כל חלק ממנו עלולים שלא לפעול כראוי ולא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה בקשר לכך ו/או בקשר לאמינות ו/או מהימנות השירות..

הלקוח מאשר כי בעת השימוש בשירות יפעל על פי ובכפוף להוראות כל דין וכי ידוע לו כי שימוש בשירות בניגוד להוראות החוק יטיל עליו הן את האחריות האזרחית לכל. היבטים בו על מעשיו ו/או מחדליו והאחריות הפלילית למעשיו ו/או מחדליו והוא הדין לגבי כל נזק או הפסד אחר שייגרם עקב השימוש בשירות.

הלקוח מאשר כי ידוע לו כי שירות הצגת המספר כאשר מקור השיחה מוגדר כחסום כפוף למגבלות והוראות כל דין וכן כפוף למגבלות טכניות של השירות כפי שיהיו מעת לעת. זמן וכן כי המספר יוצג למשך שתי דקות לכל היותר.

 

תַשְׁלוּם ל השירות וגם עלויות יותר

הלקוח מאשר כי התשלום ששילם עבור השירות לקח בחשבון את כל המגבלות וההסתייגויות בתקנון זה לעיל ולהלן. כמו כן, מאשר הלקוח כי ידוע לו כי השימוש בשירות מצריך חיבור לקו סלולרי וכן חיבור לרשת אינטרנט וכי כל החיובים הכרוכים בשימוש בשירות יחולו רק עליו וזאת בנוסף ל- תשלום ששילם עבור המנוי לשירות. בהיעדר קו טלפון סלולרי פעיל וכן שירות אינטרנט פעיל, לא ניתן להשתמש בשירות ובאחריות הלקוח לוודא שיש לו קו כזה לפני רכישת המנוי..

 

הרשות להשתמש בשרות

שֵׁרוּת.

ברכישת המנוי מקבל הלקוח הרשאה להשתמש בשירות למשך תקופת המנוי וכפי שנרכש על ידו. כל עוד הדבר אינו אסור, הלקוח רשאי להמשיך ולרכוש מנויים נוספים, מעת לעת, בהתאם לצרכיו. החברה שומרת לעצמה את הזכות לסיים את ההתקשרות עם הלקוח גם אם הלקוח רכש מנוי והתקופה טרם הגיעה לסיומה, ובמקרה זה הלקוח יהיה זכאי להחזר עבור התקופה בה לא בוצע השירות. עדיין נצרך ובאופן יחסי.

 

הרשות ניתנת בזאת ללקוח לשימוש פרטי בלבד ואסור להעביר שירות זה לכל צד שלישי מלבד הלקוח עצמו שינויים שֵׁרוּת    

וגם בתוכנה.

 

החברה שומרת לעצמה את הזכות לבצע, מעת לעת, שינויים בשירות או בחלק ממנו, בהיקפו, אופיו ואופיו וכן בתוכנה ובממשקיה. רכישת מנוי על ידי הלקוח אינה מחייבת את החברה להפעיל את השירות במתכונת כפי שהיה בעת רכישת המנוי ולחברה הסמכות הבלעדית והבלתי מוגבלת לבצע שינויים הן בכפוף לצורכי החברה, פיתוחיה ויכולותיה הטכנולוגיות ובכפוף להוראות כל דין. כל עוד נוצרות ו/או מתבררות מגבלות כלשהן, לרבות חוקיות או חוקיות למתן ומתן השירות ו/או חלקו בדרך זו או אחרת, גם במקרה כזה לחברה הסמכות הבלעדית לשנות ו/או לחלקו. לפעול בכל דרך כדי להתאים את השירות והתוכנה לדרישות החוק ואף להפחית תכונות נוספות ושימושים מסוימים הקיימים או יהיו בשירות. הלקוח מאשר כי ידוע לו שייתכנו שינויים עקב רגולציה והוא מקבל ומאשר באישור תקנון זה כי לא יטען טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לגל שינוי שמקורו ב. שינויים הנובעים מהרגולציה ו/או מכל אחת מהסיבות המפורטות לעיל חוֹסֶר

טוען.

 

ללקוח לא תהיה כל טענה ו/או תלונה בדבר היכולת להפעיל ו/או לצרוך את השירות מהמכשיר הנייד שברשותו. לעניין זה יובהר כי מכשירי דור 2 ומעלה הם היחידים המסוגלים לאפשר שימוש בשירות, אולם אין לחברה כל התחייבות כי כל המכשירים בשוק מסוגלים לאפשר שימוש ב- שירות או חלק ממנו. הלקוח מאשר כי לא תהיה לו כל טענה כלפי החברה בקשר לאפשרויות השימוש בשירות מהמכשיר הסלולרי שברשותו, תהא אשר תהא, וכי לא תהיה לו כל טענה ו/או תלונה כלפי היצרן. של המכשיר הסלולרי וכי באחריותו לברר, טרם רכישת המנוי, האם המכשיר שברשותו תומך בשירות. הלקוח מאשר כי ידוע לו כי השימוש בשירות כפוף, בין היתר, למגבלות השונות שיהיו במכשירי הסלולר השונים וכפי שיושמו על ידי היצרנים השונים והחברה לא תישא בכל אחריות ב. קשר עם זה

קבלת המוצר:

  • ניתן להשתמש במוצר בדרכים הבאות SMS
  • ללא אפליקציה למכשיר טלפון השירות יתחיל לפעול לאחר רכישה וקבלת SMS עם הוראות הפעלה הכוללות העברת שיחות שנדחו לנותני השירות, כל ההודעות יגיעו ללקוח בהודעות.

 

באפליקציה ייעודית בעת התקנת האפליקציה יינתנו הנחיות להפעלת השירות, ברכישת חבילה יוארך תוקף המנוי מְדִינִיוּת

ביטולים.

מאחר ומדובר במנוי שנרכש לתקופה קצובה בכל פעם, לא ניתן לבטל את השירות ובמקרה של ביטול הלקוח לא יהיה זכאי לכל החזר. במקרה של סתירה בין האמור לעיל לבין הוראות כל דין קוגנטי, יגברו הוראות הדין הקוגנטי ובכל מקרה אחר, יראו את אישור הלקוח לתקנון זה כמתן הסכמתו לכך שבמקרה של ביטול. הוא לא יהיה זכאי להחזר מלא או חלקי.

 

במקרה של רכישה, והלקוח לא הצליח לקבל את המוצר, ללא קשר לאיזו דרך, הוא יהיה זכאי להחזר הֶסכֵּם על קבלת פרסומות

וגם הודעותאישור תקנון זה מהווה הסכמה מטעם הלקוח לקבלת חומר פרסומי כנדרש לפי הוראות סעיף 30 א (ג) ל. (חוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982: "לְהַלָן").

 

חוק התקשורת רָשׁוּת

הגבלת פרטיות.

 

אנו שומרים על סודיות הלקוח, פרטי האשראי אינם נשמרים במערכת, אנו מתחייבים לא להעביר את פרטי האשראי לצד שלישי אלא בצו בית משפט

חוֹק.

 

דיני מדינת ישראל יחולו על הוראות תקנון זה בלבד רָשׁוּת

פְּסַק דִין.